Adunare Generală Extraordinară a membrilor AAR: 4 februarie 2023, București

Stimați membri ai Asociației Astrologilor din România,

Acesta este un anunț oficial, pe care sunteți rugați să-l citiți cu atenție până la capăt.

În conformitate cu dispozițiile art.32 din Statutul AAR și Decizia nr.1/11.01.2023, prin prezenta sunteți convocați la Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Astrologilor din România, care va avea loc sâmbătă, 04 februarie 2023, cu începere de la ora 12:00 la Hotel Cișmigiu – Sala Lipscani, în prezență fizică,

I. ORDINEA DE ZI

Vă înaintez mai jos, în mod oficial, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Alegeri pentru funcția de președinte și completare Comisia de Cenzori (incă 2 cenzori).

2. Ratificare Consiliu Director ales cu ocazia Adunării Generale din data de 12 iunie 2021.

3. Actualizare situație membri AAR (copie carte de identitate – cetățeni români și pașaport – cetățeni străini)

4. Propunerea și votarea unor modificări în Statutul AAR referitoare la taxa de înscriere a noilor membri –  Art. 10; art.11; art. 62; art.65; art.66; art.68; art.69; art.71.

5. Aducerea la cunoștință a cuantumului taxei de înscriere pentru anul 2023 și a cotizației pentru anul 2024, în conformitate cu dispozițiile art.11 din Statutul AAR

6. Diverse.

În vederea unei bune desfașurări a discuțiilor, toți membrii AAR sunt rugați:

– să se gândească la membri pentru funcția de președinte și cenzor, propunerile și anunțarea candidaturilor făcându-se în cadrul Adunării Generale din data de 4 februarie 2023, în conformitate cu dispozițiile art.49 din Statutul AAR

– să studieze cu atenție Statutul AAR

– să-și sistematizeze și să-și fundamenteze ideile și propunerile pe care intenționează să le susțină, în cazul în care doresc să ia cuvântul în plenul Adunării Generale

– să trimită împreună cu împuternicirea pe adresa asociatie@aar.org.ro o copie a CI sau Pașaport (scanat/foto color) sau să aibă la ei – pentru cei care se prezintă la Adunarea Generală – o copie a CI sau Pașaport, după caz. Vă rog să menționați, în mod expres, pe pagina cu copia CI/Pașaport sau pe o pagină separată că sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către AAR. (Declar că sunt de acord în mod expres și neechivoc ca CD al AAR să utilizeze datele mele personale în scopul modificării actelor constitutive ale Asociației, făra a le face publice. Numele și prenumele –  în clar și semnătura).  Atenție: Nu există posibilitatea fotocopierii actelor de identitate la Hotel Cișmigiu. 

II. PROCEDURA DE ÎMPUTERNICIRE / DELEGARE

Cine nu poate fi prezent la AG poate, cf. Art. 34 din Statutul AAR, să împuternicească/delege un alt membru AAR care să-l reprezinte. Astfel, cf. hotărârii AG/7.10.2016, membrul trebuie să completeze textul de mai jos cu datele sale personale și să-l trimită într-un email pe adresa Consiliului Director, la asociatie@aar.org.ro

Subsemnatul/a ……. membru/membră al/a Asociaţiei Astrologilor din România, în calitate de mandant, prin prezenta îl/o împuternicesc pe ……. în calitate de mandatar, să mă reprezinte cu drepturi depline la Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei din data de 04 februarie 2023, pentru a se pronunţa şi a vota în numele meu în orice problemă aflată pe ordinea de zi a Adunării Generale, cf. Art. 34 pct. c din Statutul AAR, precum şi în orice problemă care va fi ridicată în timpul dezbaterilor AG, dar nu limitat la prerogativele de mai sus. Precizez că persoana împuternicită prin acest mandat va vota în numele meu inclusiv în alegerile de la data menţionată.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar susţinerii Adunării Generale din data de 04 februarie 2023, prezenta împuternicire ramâne validă şi pentru următoarea Adunare Generală care va fi convocată, dacă nu voi putea participa la ea personal.

În temeiul art. 2016, alin. 3, din Noul Cod Civil, mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare îndeplinirii lui, chiar dacă nu sunt precizate expres. Întemeiez prezenta pe articolul 2013 şi următoarele din Noul Cod Civil, precum şi pe art. 34 lit. c şi orice alte prevederi al Statutului AAR aplicabile prezentului.

Declar că sunt de acord în mod expres și neechivoc ca CD al AAR să utilizeze datele mele personale în scopul organizării AG, făra a le face publice.

Note explicative:

1) la Adunarea Generală a membrilor AAR nu pot participa/delega decât membrii AAR cu cotizația plătită la zi. Cf. Statutului, calitatea de membru este atestată de plata cotizației anuale.

2) Transmiterea delegației (și scan/foto color a CI/Pașaport împreună cu acordul de prelucrare a datelor) la asociatie@aar.org.ro implică automat autenticitatea și poate fi echivalată cu înregistrarea la secretariat.

3) Modificările la  Statut vor fi evidențiate în documentul atașat acestui mail, fiind supuse votării în AG din 04 februarie 2023.

Teodora Muth va deschide pe grup o listă de prezență la AG, vă rugăm să răspundeți. 

În numele CD al AAR,
Delia Petrea