Capitolul 1 – DENUMIREA, ADRESA SI DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

Art.1. Asociatia Astrologilor din Romania este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, independenta de institutiile publice, de stat sau private, romane sau straine, si apolitica. Asociatia Astrologilor din Romania este organizata si isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile ordonantelor Guvernului Romaniei nr.26 din 30 ianuarie 2000 si nr.37 din 30 ianuarie 2003, in conformitate cu normele imperative cuprinse in legislatia romaneasca in vigoare si cu normele specifice din prezentul statut.

Art.2. Asociatia Astrologilor din Romania este infiintata prin actul de constituire, atribuindu-i-se un patrimoniu, un sediu, si stabilindu-i-se organele de conducere si control potrivit prevederilor prezentului statut si ale actului de constituire.

Art.3. Denumirea Asociatiei este Asociatia Astrologilor din Romania. Aceasta va fi numita in continuare in prezentul document „Asociatia”. Denumirea, impreuna cu adresa si, daca este cazul, contul bancar si codul fiscal, vor fi inscrise in toate documentele si actele emise.

Art.4. Asociatia are sediul in Craiova, str. Nicolae Iorga, bl. A64, ap. 23. Sediul poate fi mutat oriunde in tara prin hotararea consiliului director. Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale si poate deschide reprezentante in tara sau in strainatate.

Art.5. Asociatia va functiona pe durata nelimitata, dizolvarea si lichidarea ei facandu-se in conditiile legii si ale prezentului statut.

Capitolul 2 – SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI

Art.6 Asociatia Astrologilor din Romania are ca scop promovarea si dezvoltarea practicarii astrologiei intr-o maniera constructiva si responsabila. Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:
a) initierea si aplicarea unor metode specifice pentru promovarea astrologiei in societatea romaneasca.
b) dezvoltarea si perfectionarea astrologiei in tara noastra, atragerea si utilizarea oricaror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu.
c) promovarea pe plan international a realizarilor comunitatii astrologice romanesti.

Art.7 Pentru realizarea scopului sau, Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:
a) organizeaza si participa la simpozioane, conferinte, colocvii, seminarii sau alte manifestari de acest gen, nationale si internationale, in scopul indeplinirii obiectivelor propuse.
b) realizeaza periodic buletine, articole, reviste sau alte materiale media prin care prezinta activitatea Asociatiei si promoveaza astrologia, inclusiv prezentari despre evolutia domeniului pe plan national si international. In acest scop utilizeaza toate metodele si tehnicile specifice relatiilor publice si publicitatii.
c) colaboreaza cu persoane fizice si juridice, institutii sau organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate, in vederea promovarii astrologiei
d) promoveaza studiul astrologiei prin intermediul prelegerilor, seminariilor, listelor de discutii electronice, atelierelor de lucru si a altor activitati cu scopuri instructive.
e) sprijina in masura posibilitatilor realizarea unor lucrari, cercetari si studii de astrologie
f) acorda premii, diplome onorifice si alte distinctii pentru merite deosebite
g) sprijina lucrarile originale in domeniul astrologiei, de orice natura ar fi acestea (carti, articole, programe de calculator, design, publicatii internet, etc.)
h) organizeaza o retea la nivel national incluzand persoane sau organizatii interesate in cercetarea astrologica
i) initiaza constituirea unei biblioteci electronice cu materiale de referinta specifice, a unei baze de date pentru studiu si cercetare, precum si a altor resurse informationale de acest gen.
j) desfasoara orice alte activitati cu scopul indeplinirii obiectivelor propuse.

Capitolul 3 – PATRIMONIUL, VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.8 La data constituirii, patrimoniul Asociatiei este de 6.000.000 de lei alcatuit din aportul in bani al membrilor fondatori, desemnati prin actul de constituire.

Art.9 Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace banesti si titluri de valoare.

Art.10 Veniturile Asociatiei provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Art.11 Cotizatia este stabilita de catre consiliul director. Cotizatia initiala a fost stabilita la 600 000 lei pe an, care se achita intr-o singura transa anuala, sau 700 000 lei pe an, care se achita in doua transe a cate 350 000 lei, cate una pe fiecare semestru. In functie de nevoile Asociatiei, consiliul director poate modifica cotizatia. Modificarea va fi adusa la cunostinta membrilor cu minim 30 de zile inainte de termenul intrarii in vigoare. Membrii fondatori sunt scutiti de plata cotizatiei.

Art.12 Patrimoniul Asociatiei se completeaza cu veniturile realizate din proprietatile Asociatiei, taxe non-profit percepute in conditiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum si alte taxe non-profit pentru participarea la manifestarile Asociatiei (simpozioane, conferinte, seminarii, programe de instruire, ateliere de lucru, etc.) Patrimoniul Asociatiei se mai completeaza si cu veniturile realizate de unitatile economice anexa, fara personalitate juridica precum si cu dividendele obtinute de la societatile comerciale pe care le-a infiintat Asociatia sau la care participa si unde detine actiuni sau parti sociale, dupa ce in prealabil au fost achitate taxele si impozitele prevazute de lege.

Art.13. Asociatia poate produce si vinde produse si servicii in mod accesoriu, pentru realizarea si sustinerea obiectului sau de activitate; surplusul de profit, daca exista dupa vanzarea produselor si platirea tuturor taxelor si a costurilor, va fi intotdeauna returnat in contul Asociatiei pentru plata cheltuielilor administrative si pentru finantarea realizarii scopului Asociatiei. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuita nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administratie, si nici unei alte persoane fizice sau juridice membra a Asociatiei, cu exceptia platii salariilor si onorariilor stabilite.

Art.14 Donatiile, sponsorizarile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de inventie, actiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanta, imobile si terenuri. Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui anumit scop, daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei, fie ca este vorba de continuarea activitatilor curente sau initierea altor activitati care contribuie la atingerea scopului Asociatiei. Pentru donatiile conditionate sau pentru cele cu destinatie specificata prin actul de donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul in care a fost utilizata donatia sa, Asociatia punandu-i la dispozitie rapoartele necesare

Art.15 Consiliul director poate solicita contributii voluntare pentru scopuri precise. Pentru periodice speciale, poate fi aplicata o taxa suplimentara. Pentru utilizarea bunurilor societatii pot fi colectate taxe, cu aprobarea consiliului director.

Art.16 Persoanelor care nu sunt membri ai asociatiei li se pot aplica taxe pentru:
(1) participarea la activitati ale societatii
(2) utilizarea resurselor societatii
(3) includerea ne-membrilor in listele de corespondenta

Art.17. Natura cheltuielilor Asociatiei este:
a) cheltuieli aferente realizarii scopului Asociatiei;
b) salarii, adaosuri si aporturi la salarii, indemnizatii, gratificatii si premii;
c) impozite pe salarii, contributii pentru asigurari sociale si indemnizatii de somaj;
d) procurare de carti si publicatii de specialitate, din tara si din strainatate;
e) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele si tipariturile;
f) cheltuieli cu posta si telecomunicatiile (inclusiv internet)
g) chirii si cheltuieli aferente sediului (apa, gaze, energie electrica, termica, etc.);
h) cheltuieli de deplasare si diurne, cheltuieli de cazare si de transport in interesul Asociatiei;
i) promovare si publicitate;
j) alte cheltuieli. Cheltuielile se efectueaza in limitele prevederilor bugetare, cu respectarea conditiilor privind necesitatea, oportunitatea si economicitatea lor si cu aprobarea consiliul director

Capitolul 4 – FILIALE, REPREZENTANTE, SOCIETATI COMERCIALE, ACTIVITATI ECONOMICE

Art.18 Asociatia poate infiinta filiale ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

Art.19 Asociatia poate numi reprezentanti si poate infiinta reprezentante, fara personalitate juridica in tara si in strainatate.

Art.20 Filialele, reprezentantele si reprezentantii Asociatiei se infiinteaza, numesc si functioneaza pe baza hotararilor Adunarii generale , care are si competenta modificarii, dizolvarii, lichidarii si demiterii acestor structuri organizatorice. Filiala se constituie prin hotararea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala.

Art.21 Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art.22 Regulamentul de organizare al activitatilor economice se aproba de catre consiliul director Inchiderea, dizolvarea si lichidarea acestora se face pe baza deciziei luate de adunarea generala .

Art.23 Prin decizia consiliului director, Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si fundatii si se poate afilia la federatii sau confederatii din tara sau din strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut.

Capitolul 5 ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I – ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.24 Organele asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art.25 Conducerea activitatilor curente, intre sedintele Adunarii generale , este asigurata de catre consiliul director. Administrarea Asociatiei este asigurata de catre presedinte

Art.26. Controlul activitatilor si finantelor Asociatiei se efectueaza de catre cenzorul Asociatiei. Activitatea cenzorului este independenta de consiliul director si de managementul Asociatiei.

Art.27 In realizarea scopului si obiectului sau de activitate, Asociatia poate avea servicii specializate, a caror functionare si organigrama se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, aprobat de consiliul director.

Art.28 Membrii consiliului director sunt personal raspunzatori pentru propria lor conduita si solidar raspunzatori pentru actiunile consiliului director, atat fata de terti, cat si fata de Asociatie, pentru daunele provenite din culpa lor (prin inselatorie, minciuna, sau nepricepere).

Art.29 Asociatia poate fi reprezentata de catre persoane mandatate prin numiri ale consiliului director in vederea indeplinirii unor acte si a unor fapte concrete sau in realizarea unor programe cu sub-contract.

Sectiunea II – ADUNAREA GENERALA

Art.30 Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor. Competenta adunarii generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art.31 Adunarea generala se intruneste o data pe an. Data, ora, locul si ordinea de zi vor fi anuntate in scris, tuturor membrilor adunarii generale si angajatilor Asociatiei, de consiliul director, cu cel putin doua saptamani inainte de data desfasurarii adunarii.

Art.32 Atunci cand sunt de discutat probleme importante, se poate convoca o adunare generala extraordinara. Convocarea unei adunari generale extraordinare se face de catre presedinte, sau prin hotararea consiliului director, sau la cererea scrisa si motivata adresata consiliului director de cel putin o treime din membrii asociati. Toti membrii adunarii generale si ai personalului trebuie anuntati cu cel putin 2 saptamani inainte, comunicandu-li-se data, ora si locul intrunirii.

Art.33 Cvorumul necesar pentru desfasurarea adunarii generale (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 persoana (inclusiv persoanele reprezentate) la prima convocare, sau orice numar de persoane la a doua convocare.

Art.34 Toti membrii Asociatiei au drept de vot egal.
a) hotararile sunt statutare daca sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoana din numarul celor prezenti sau reprezentati la Adunare.
b) hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
c) votul poate fi exprimat in adunarile generale si prin posta, sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnatura privata inregistrat de secretariatul adunarii generale si confirmat pentru autenticitatea semnaturii de catre oricare din membrii consiliului director, prin care un membru imputerniceste alt membru al Asociatiei sa exprime optiunea pentru problemele inscrise in ordinea de zi a adunarii generale .
d) membrul care intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale este interesat (profesional, comercial, legal sau in orice alt fel) personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Art.35 Hotararile care privesc lichidarea si dizolvarea Asociatiei sau modificari ale actelor constitutive se adopta cu majoritate de 2/3.

Sectiunea III – CONSILIUL DIRECTOR

Art.36 Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale si reprezinta Asociatia in toate actele vietii sale juridice, conformandu-se deciziilor adunarii generale.

Art.37 In exercitarea competentei sale, consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) propune adunarii generale infiintarea sau dizolvarea si lichidarea de: filiale, reprezentante si reprezentanti ai Asociatiei, societati comerciale sau unitati economice anexa fara personalitate juridica, stabilindu-le activitatile, regulamentele de organizare si de functionare, respectiv statutele si personalul de conducere;
d) stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor functionale, ale personalului si reprezentantilor si schema de personal a Asociatiei, a filialelor, reprezentantelor, societatilor comerciale si a unitatilor economice anexa; stabileste, in urma consultarii cu Directorul Executiv, conditiile de angajare, salariile personalului si drepturile banesti ce urmeaza sa fie platite colaboratorilor;
e) initiaza programe noi, in concordanta cu scopul Asociatiei si asigura resursele financiare pentru acestea;
f) consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala .

Art.38 Consiliul director se compune din 5 membri desemnati de fondatori la momentul constituirii Asociatiei: presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar general. Presedintele consiliului director are calitatea de Presedinte al Asociatiei. Sarcinile celorlalti membri ai consiliului director vor fi acelea asociate functiei respective si vor fi stabilite pentru fiecare in parte de catre consiliul director. Atunci cand este necesar, consiliul director poate stabili responsabilitati suplimentare sau poate transfera anumite responsabilitati de la un membru la altul.

Art.39 Numirea si revocarea ulterioara a membrilor consiliului director se face prin hotararea adunarii generale, dintre membrii asociati.

Art.40 Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani. In cazuri motivate un membru al consiliului director poate renunta la mandat si este responsabilitatea celorlalti membri ai consiliului director de a sesiza adunarea generala pentru a numi un alt membru al Asociatiei care sa preia functia vacanta pana la expirarea mandatului.

Art.41 Actele si faptele membrilor consiliului director sunt actele si faptele Asociatiei in masura in care se incadreaza in limita atributiilor stipulate in prezentul statut.

Art.42 Consiliul se va intruni de cate ori este nevoie. Convocarea consiliului director se poate face de catre presedinte. In cazul in care un membru al consiliului director nu este prezent sau nu mentine legatura, sau nu participa trimitandu-si votul prin posta, atunci ceilalti membri ai consiliului director vor convoca adunarea generala pentru a alege un inlocuitor in consiliul director.

Art.43 Sedintele consiliului director sunt statutare in prezenta a cel putin trei membri sau daca nu se obtine acest cvorum minim, atunci cand membrii cu drept de vot ai consiliului director care nu pot participa la o sedinta isi vor trimite votul si comentariile lor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a sedintei prin posta traditionala, posta electronica, fax sau delegat.

Art.44 Hotararile consiliului director se adopta cu majoritatea voturilor membrilor sai prezenti, luand in considerare, daca este cazul, si voturile exprimate in termen prin corespondenta sau delegat. In acest caz, daca numarul celor care voteaza pentru este egal cu cel al celor care voteaza impotriva, presedintele are puterea de a decide.

Art.45 Membrul consiliului director interesat (profesional, comercial, legal sau in orice alt fel) personal, sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, intr-o chestiune supusa deciziei consiliului director, trebuie sa declare acest lucru si nu va putea lua parte la vot.

Art.46 La intalnirile consiliului director pot participa, fara drept de vot, si alti membri ai Asociatiei.

Art.47 Membrii consiliului director cu functii executive pot fi remunerati in limitele bugetului Asociatiei.

Sectiunea IV – PRESEDINTELE

Art.48 Presedintele consiliului director are functie executiva si reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii aplicandu-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare.

Art.49 Presedintele este propus, sustinut si ales prin vot secret de adunarea generala pentru un mandat de patru ani.

Art.50 Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea operativa a Asociatiei intre sedintele consiliul director;
b) convoaca si prezideaza lucrarile adunarile consiliului director;
c) aproba masurile necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adunarii generale;
d) angajeaza si concediaza personalul platit, fiind asistat de catre consiliul director;
e) aproba cheltuielile curente, administrative, gospodaresti si de protocol;
f) se ingrijeste de strangerea cotizatiilor si tine evidenta acestora;
g) propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.

Sectiunea V – VICEPRESEDINTII

Art.51 Vicepresedintii sunt propusi, sustinuti si alesi prin vot secret de adunarea generala pentru un mandat de patru ani.

Art.52 Vicepresedintii au urmatoarele atributii:
a) participa activ la sedintele consiliului director;
b) propun programele si strategia anuala pentru atingerea obiectivelor Asociatiei;
c) pun in practica programele adoptate de catre consiliul director;
d) coordoneaza activitatea membrilor Asociatiei implicati in programe distincte;
e) redacteaza proiectul raportului anual;
f) sunt responsabili pentru strangerea de fonduri si cu redactarea cererilor de finantare.

Sectiunea VI – SECRETARUL GENERAL

Art.53 Secretarul general este propus, sustinut si ales prin vot secret de adunarea generala pentru un mandat de patru ani

Art.54 Secretarul general al Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) participa activ la sedintele consiliului director;
b) tine evidenta membrilor Asociatiei si inregistreaza cererile de inscriere sau retragere din Asociatie;
c) intocmeste procesele verbale ale adunarilor generale;
d) elaboreaza si supune aprobarii consiliului director regulamentul de ordine interioara al serviciilor de specialitate si atributiile personalului.

Sectiunea VII – CENZORUL

Art.55 Cenzorul este organul intern de control financiar al Asociatiei. El este ales de catre adunarea generala pentru un mandat de patru ani.

Art.56 Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale ;
c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala.

Art.57 Cenzorul poate renunta la functia sa cu un preaviz de 30 de zile si este raspunzator pentru retragerea lui intempestiva si pentru eventualele prejudicii aduse Asociatiei prin neglijente in indeplinirea atributiilor sale.

Art.58 Rapoartele cenzorului privind inscrierea in legalitate a activitatilor si actelor Asociatiei trebuie prezentate si sunt obligatorii pentru conducerea, managementul si personalul acesteia.

Art.59 Cenzorul are acces la toate documentele Asociatiei.

Sectiunea VIII – MEMBRII ASOCIATIEI

Art.60 Activitatea Asociatiei poate fi sprijinita de orice persoana fizica sau juridica ce respecta statutul si actioneaza pentru realizarea obiectivelor Asociatiei. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana de buna credinta interesata de astrologie, indiferent de nationalitate, convingeri religioase, origine etnica, orientare sexuala sau convingeri politice, cu conditia sa se conformeze statului Asociatiei.

Art.61 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei
b) sa propuna masuri de imbunatatire a organizarii si activitatii Asociatiei si a organelor sale de conducere;
c) sa participe cu drept de vot la adunarile generale ale Asociatiei
d) sa participe la manifestarile organizate de Asociatie

Art.62 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii: a) de a respecta statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere alese ale acesteia b) de a plati cotizatia la termen

Art.63 Contributiile membrilor la activitatea si scopul Asociatiei constau in sprijin financiar, material sau moral si in participarea nemijlocita la realizarea programelor Asociatiei.

Art.64 Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina actiunile Asociatiei pot dobandi calitatea de membru si dupa ce Asociatia a fost fondata.

Art.65 Calitatea de membru se dobandeste la cerere, cu avizul consiliului director.

Art.66 Conditiile de primire a noilor membrii in Asociatie:
a) solicitantii trebuie sa recunoasca statutul Asociatiei si organele de conducere si sa fie dispusi sa se implice ca membri activi daca sunt solicitati;
b) solicitantii trebuie sa fie de acord sa plateasca anual/semestrial cotizatia stabilita de consiliul director
c) sa fie aspiranti, practicanti sau simpatizanti ai astrologiei.

Art.67 Fiecare dintre fondatorii Asociatiei mentionati in Actul Costitutiv initial are calitatea de membru fondator. Aceasta calitate nu se poate pierde si nu se poate transmite. Membrii fondatori nu au obligativitatea de a plati cotizatia.

Art.68 Pentru contributii deosebite in sprijinul Asociatiei se poate acorda calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre consiliului director si se accepta de catre cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plati cotizatia si nu pot transmite nimanui calitatea de membru de onoare.

Art.69 Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate in mod direct in activitati astrologice, dar doresc sa incurajeze dezvoltarea astrologiei in tara noastra sau care folosesc resursele sau serviciile Asociatiei, pot primi la cerere statutul de membru simpatizant. Membrii simpatizanti platesc cotizatia si pot face donatii catre Asociatie.

Art.70 Persoanele fizice sau juridice care din dorinta de a sprijini dezvoltarea astrologiei consimt sa plateasca dublul cotizatiei obisnuite, vor primi la cerere statutul de membru binefacator.

Art.71 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:
a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin savarsirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor si prestigiului Asociatiei
c) prin neachitarea cotizatiei in termen de 60 de zile de la data maxima fixata pentru achitarea acesteia.
d) la cerere;
Pierderea calitatii de membru al Asociatiei prin excludere se hotaraste de catre adunarea generala cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti sau reprezentati. Consiliul director poate decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pana la intrunirea adunarii generale care va lua decizia finala.

Capitolul 6 – GESTIUNEA ASOCIATIEI

Art.72 Gestiunea Asociatiei se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Gestiunea financiara se tine de personal calificat si poate fi controlata de presedinte, de membrii consiliului director sau de cenzorul Asociatiei.

Art.73 Asociatia poate avea conturi in lei sau in valuta, in tara sau in strainatate, in conditiile legii.

Art.74 Documentele bancare vor purta stampila Asociatiei si vor fi semnate de presedinte.

Art.75 Filialele vor tine gestiune proprie si vor avea conturi bancare, fiind preluate in gestiunea generala a Asociatiei prin balante de verificare transmise lunar la sediul central al Asociatiei.

Art.76 Societatile comerciale si unitatile economice anexa ale Asociatiei pot dispune de subconturi bancare, fiind incluse in gestiunea generala a Asociatiei. Veniturile realizate din activitatile comerciale ale acestora se vor impozita in conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor pentru persoane juridice non-profit, urmand ca profiturile nete sa fie transferate in conturile Asociatiei si destinate finantarii activitatilor prin care se realizeaza scopul Asociatiei.

Capitolul 7 – DISPOZITII FINALE

Art.77 Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se poate face doar prin hotararea Adunarii generale sau in situatiile prevazute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociatiei se face atunci cand 2\3 dintre membrii Asociatiei, prezenti la adunarea generala extraordinara, voteaza in favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat si prin delegarea unui alt membru al Asociatiei sau prin posta. Procedura de vot este votul secret.

Art.78. Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Art.79 In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator cu al asociatiei.

Art.80 Modificarile si completarile prezentului statut si ale actului de constituire se pot face prin votul exprimat in adunarea generala, cu majoritatea de 2\3. Votul poate fi dat si prin delegarea unui alt membru al Asociatiei sau prin posta. Procedura de vot este votul secret.

Art.81 Prevederile prezentului statut sunt parte integranta a actului de constituire al Asociatiei si se completeaza cu normele legale imperative cuprinse in legislatia in vigoare. 


MODIFICĂRI ALE STATUTULUI APROBATE DE AG ÎN ȘEDINȚA DIN 29 IANUARIE 2022:

  1. Art. 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 60 Activitatea Asociaţiei poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană de buna credinţă interesată de astrologie, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze statutului și codului etic al Asociaţiei.

2. Art. 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 62 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) de a respecta statutul Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia
b) de a plăti cotizaţia la termen
c) de a recunoaște și respecta codul etic al AAR

3. Art. 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 66 Condiţiile de primire a noilor membri în Asociaţie:
a) să aibă capacitate de exercițiu deplină a drepturilor și obligațiilor civile sau capacitate de exercițiu restrânsă, cu acordul părinților sau, după caz, a tutorelui
b) solicitanţii trebuie sa recunoască statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fie dispuşi să se implice ca membri activi dacă sunt solicitaţi;
c) să plătească anual/semestrial cotizaţia stabilită de consiliul director
d) să fie aspiranţi, practicanţi sau simpatizanţi ai astrologiei
e) să respecte codul etic al AAR
f) să nu aibă antecedente penale, să nu fi fost condamnați pentru fapte prevăzute de legea penală
g) să promoveze interviul sustinut în fața comisiei formate din membri ai consiliului director.

4. Art. 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 71 Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:
a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin săvârşirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei, așa cum reies ele din codul etic al AAR
c) prin neachitarea cotizaţiei în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia
d) la cerere;
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei prin excludere se hotărăşte de către adunarea generală  cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi sau reprezentaţi.
Consiliul director poate decide suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei până la întrunirea adunării generale  care va lua decizia finală.

MODIFICĂRI ALE STATUTULUI APROBATE DE AG ÎN ȘEDINȚA DIN 21 IUNIE 2021, LA CARE SE ADAUGĂ MODIFICĂRI APROBATE DE AG ÎN ANI ANTERIORI:

  1. Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 10 Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

            Cotizațiile, taxele non-profit, donațiile, sponsorizările etc. pot fi achitate către Asociație și în sistem online, în modalitatea stabilită de Consiliul Director și publicată pe site-ul Asociației.

2. Art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 11 Cotizaţia este stabilită de către consiliul director.

Cotizaţia anuală se poate achita astfel: integral, până la dată de 31 martie a anului în curs, sau în două tranșe semestriale egale, prima cu termen limită de achitare la 31 martie și a două cu termen limită de achitare la 30 septembrie.

În funcţie de nevoile Asociaţiei, consiliul director poate modifica cuantumul cotizaţiei și termenele de plată. Modificarea va fi adusă la cunoştinţa membrilor cu minim 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

3. Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 17. Natura cheltuielilor Asociaţiei este:

a) cheltuieli aferente realizării scopului Asociaţiei;

b) salarii, adaosuri şi aporturi la salarii, indemnizaţii, gratificaţii şi premii;

c) impozite pe salarii, contribuţii pentru asigurări sociale şi indemnizaţii de şomaj;

d) procurare de cărţi şi publicaţii de specialitate, din ţară şi din străinătate

d) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;

e) cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile (inclusiv internet)

f) chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică, etc.);

h) cheltuieli de deplasare şi diurne, cheltuieli de cazare şi de transport în interesul Asociaţiei;

i) promovare şi publicitate;

j) alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condiţiilor privind necesitatea, oportunitatea şi economicitatea lor şi cu aprobarea consiliul director.

Toate plățile efectuate de Asociație pot fi realizate și în sistem online, în modalitatea stabilită de Consiliul Director.

4. Art. 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 31 Adunarea generală se întruneşte o dată pe an. Data, ora, locul şi ordinea de zi vor fi anunţate în scris, tuturor membrilor adunării generale  şi angajaţilor Asociaţiei, de consiliul director, cu cel puţin două săptămâni înainte de data desfăşurării adunării. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de către membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

5. Art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 34 Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal.

a)         hotărârile sunt statutare daca sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoană din numărul celor prezenţi sau reprezentaţi la Adunare.

b)         hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală  sau care au votat împotrivă.

c)         votul poate fi exprimat în adunările generale şi prin poştă sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de secretariatul adunării generale şi confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare din membrii consiliului director, prin care un membru împuterniceşte alt membru al Asociaţiei să exprime opţiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a adunării generale. De asemenea, votul poate fi exprimat și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

d)         membrul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

6. Art. 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 43 Şedinţele consiliului director sunt statutare în prezenţa a cel puţin trei membri  sau dacă nu se obţine acest cvorum minim, atunci când membrii cu drept de vot ai consiliului director care nu pot participa la o şedinţă îşi vor trimite votul şi comentariile lor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei prin poşta tradiţională, poştă electronică, fax sau delegat. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. În această situație, votul poate fi exprimat prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță,  iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri, inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

7. Art. 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 49 Preşedintele este propus, susţinut şi ales prin vot secret de adunarea generală pentru un mandat de patru ani. După încetarea mandatului, Președintele primește de drept calitatea de Membru de Onoare al Asociației.

8. Art. 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 68 Pentru contribuţii deosebite în sprijinul Asociaţiei se poate acorda calitatea de Membru de Onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliului Director şi se acceptă de către cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia şi nu pot transmite nimănui calitatea de membru de onoare.

Titlul de Preşedinte de Onoare și Vicepreședinte de Onoare se acordă de către Adunarea Generală Preşedintelui și Vicepreședintelui fondator al Asociației pentru merite deosebite în conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei. Preşedintele de Onoare și Vicepreședintele de Onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia şi nu pot transmite nimănui calitatea primită.

Preşedintele de Onoare și Vicepreședintele de Onoare pot fi implicați în activităţi de mediere, consiliere şi reprezentare în folosul Asociaţiei și pot participa la şedinţele Consiliului Director, în calitate de invitați, fără drept de vot.

Calitatea Membru de Onoare, Preşedintele de Onoare și Vicepreședintele de Onoare se poate retrage de către Adunarea Generala pentru săvârşirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei.

9. Art. 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 74 Documentele bancare vor purta ştampila Asociaţiei şi vor fi semnate de preşedinte sau de persoana împuternicită de acesta.