Capitolul 1 DENUMIREA, ADRESA şi DURATA DE FUNCŢIONARE a ASOCIAŢIEI

Membrii Asociației Astrologilor din România vor fi identificați în Anexa nr. 1, în conformitate cu dispozițiile art. 6 al. 2  lit. a din OG nr. 26/2000 modificată și completată.

Art.1  Asociația Astrologilor din România este persoană juridică română de drept privat, non-profit, independentă de instituțiile publice, de stat sau private, române sau străine, şi apolitică.

Asociația Astrologilor din România este organizată şi își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile ordonanțelor Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 şi nr. 37 din 30 ianuarie 2003, în conformitate cu normele imperative cuprinse în legislația românească în vigoare şi cu normele specifice din prezentul statut.

Art.2  Asociația Astrologilor din România este înființată prin actul de constituire, atribuindu-i-se un patrimoniu, un sediu, şi stabilindu-i-se organele de conducere şi control potrivit prevederilor prezentului statut şi ale actului de constituire.

Art. 3  Denumirea Asociației este Asociația Astrologilor din România. Aceasta va fi numită în continuare în prezentul document „Asociația”.
Denumirea, împreună cu adresa şi, daca este cazul, contul bancar şi codul fiscal, vor fi înscrise în toate documentele şi actele emise.

Art. 4  Asociația are sediul în Craiova, str. Nicolae Iorga, bl. A 64, ap. 23.

Sediul poate fi mutat oriunde în țară prin hotărârea consiliul director.

Asociația poate înființa filiale sau sucursale şi poate deschide reprezentanțe în țară sau în străinătate.

Art. 5  Asociația va funcționa pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în condițiile legii şi ale prezentului statut.

Capitolul 2 SCOPUL, OBIECTIVELE şi ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Art. 6  Asociația Astrologilor din România are ca scop promovarea şi dezvoltarea practicării astrologiei într-o manieră constructivă şi responsabilă. Pentru a-şi îndeplini scopul, Asociația își propune ca obiective:
a) inițierea şi aplicarea unor metode specifice pentru promovarea astrologiei în societatea românească;
b) dezvoltarea şi perfecționarea astrologiei în țară noastră, atragerea şi utilizarea oricăror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu;
c) promovarea pe plan internațional a realizărilor comunității astrologice românești.

Art. 7  Pentru realizarea scopului sau, Asociația desfășoară următoarele activități: 
a) organizează şi participă la simpozioane, conferințe,  colocvii, seminare sau alte manifestări de acest gen, naționale şi internaționale, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse;
b) realizează periodic buletine, articole, reviste sau alte materiale media prin care prezintă activitatea Asociației şi promovează astrologia, inclusiv prezentări despre evoluția domeniului pe plan național şi internațional. În acest scop utilizează toate metodele şi tehnicile specifice relațiilor publice şi publicității;
c) colaborează cu persoane fizice şi juridice, instituții sau organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi străinătate, în vederea promovării astrologiei;
d) promovează studiul astrologiei prin intermediul prelegerilor, seminarelor, listelor de discuții electronice, atelierelor de lucru şi a altor activități cu scopuri instructive;
e) sprijină în măsura posibilităților realizarea unor lucrări, cercetări şi studii de astrologie;
f) acorda premii, diplome onorifice şi alte distincții pentru merite deosebite;
g) sprijină lucrările originale în domeniul astrologiei, de orice natură ar fi acestea (cărți, articole, programe de calculator, design, publicații internet etc.);
h) organizează o rețea la nivel național incluzând persoane sau organizații interesate în cercetarea astrologică;
i) inițiază constituirea unei biblioteci electronice cu materiale de referință specifice, a unei baze de date pentru studiu şi cercetare, precum şi a altor resurse informaționale de acest gen;
j) desfășoară orice alte activități cu scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.

Capitolul 3 PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE Asociaţiei

Art. 8  La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 6.000.000 de lei alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, desemnați prin actul de constituire.

Art. 9  Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace bănești şi titluri de valoare.

Art.  10 Veniturile Asociației provin din:
a) cotizațiile membrilor și taxa de înscriere în Asociație;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) dividendele societăților comerciale înființate de asociație;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

Cotizațiile, taxele non-profit, donațiile, sponsorizările etc, pot fi achitate către Asociație și în sistem online, în modalitatea stabilită de Consiliul Director și publicată pe site-ul Asociației.

Art. 11 Cotizația și taxa de înscriere în Asociație sunt stabilite de Consiliul Director.

Taxa de înscriere se achită după primirea avizului favorabil din partea Consiliului Director conform art. 65 din Statut.

Cotizația anuală se poate achita astfel: integral,  până la dată de 31 martie a anului în curs, sau în două tranșe semestriale egale, prima cu termen limită de achitare la 31 martie și a două cu termen limită de achitare la 30 septembrie.

În funcție de nevoile Asociației, consiliul director poate modifica cuantumul cotizației, taxa de înscriere în Asociație și termenele de plată. Modificarea va fi adusă la cunoștința membrilor cu minim 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

 Art. 12 Patrimoniul Asociației se completează cu veniturile realizate din proprietățile Asociației, taxe non-profit percepute în condițiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum şi alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociației (simpozioane, conferințe, seminare, programe de instruire, ateliere de lucru etc.).
Patrimoniul Asociației se mai completează şi cu veniturile realizate de unitățile economice anexă, fără personalitate juridică precum şi cu dividendele obținute de la societățile comerciale pe care le-a înființat Asociația sau la care participă şi unde deține acțiuni sau pârți sociale, după ce în prealabil au fost achitate taxele şi impozitele prevăzute de lege.

Art. 13. Asociația poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susținerea obiectului sau de activitate; surplusul de profit, dacă exista după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociației pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanțarea realizării scopului Asociației.
Nicio parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită niciunuia dintre membrii organelor de conducere sau de administrație, şi nici unei alte persoane fizice sau juridice membra a Asociației, cu excepția plății salariilor şi onorariilor stabilite.

Art. 14 Donațiile, sponsorizările şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenție, acțiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanță, imobile şi terenuri. 
Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul şi activitatea Asociației, fie ca este vorba de continuarea activităților curente sau inițierea altor activități care contribuie la atingerea scopului Asociației. Pentru donațiile condiționate sau pentru cele cu destinație specificată prin actul de donație, donatorul va putea lua cunoștință de modul în care a fost utilizată donația sa, Asociația punându-i la dispoziție rapoartele necesare.

Art. 15 Consiliul director poate solicita contribuții voluntare pentru scopuri precise. Pentru periodice speciale, poate fi aplicată o taxă suplimentară. Pentru utilizarea bunurilor societății pot fi colectate taxe, cu aprobarea consiliului director.

Art. 16 Persoanelor care nu sunt membri ai asociației li se pot aplica taxe pentru:
a) participarea la activități ale societății;
b) utilizarea resurselor societății;
c) includerea ne-membrilor în listele de corespondență.

Art. 17 Natura cheltuielilor Asociației este:
a) cheltuieli aferente realizării scopului Asociației;
b) salarii, adaosuri şi aporturi la salarii, indemnizații, gratificații şi premii;
c) impozite pe salarii, contribuții pentru asigurări sociale şi indemnizații de șomaj;
d) procurare de cărți şi publicații de specialitate, din țară şi din străinătate;
e) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;
f) cheltuieli cu posta şi telecomunicațiile (inclusiv internet);
g) chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică, etc.);
h) cheltuieli de deplasare şi diurne, cheltuieli de cazare şi de transport în interesul Asociației;
i) promovare şi publicitate;
j) alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condițiilor privind necesitatea, oportunitatea şi economicitatea lor şi cu aprobarea consiliul director.

Toate plățile efectuate de Asociație pot fi realizate și în sistem online, în modalitatea stabilită de Consiliul Director.

Capitolul 4 FILIALE, reprezentanţe, SOCIETĂŢI COMERCIALE, ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Art. 18 Asociația poate înființa filiale ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociației. Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

Art. 19 Asociația poate numi reprezentanți şi poate înființa reprezentanțe, fără personalitate juridică în țară şi în străinătate.

Art. 20 Filialele, reprezentanțele şi reprezentanții Asociației se înființează, numesc şi funcționează pe baza hotărârilor Adunării Generale, care are şi competenta modificării, dizolvării, lichidării şi demiterii acestor structuri organizatorice. Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale  a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei in Registrul asociațiilor si fundațiilor. În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.

Art. 21 Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociatei din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.  Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 22 Regulamentul de organizare al activităților economice se aprobă de către consiliul director  Închiderea, dizolvarea şi lichidarea acestora se face pe baza deciziei luate de adunarea generală.

Art. 23 Prin decizia consiliului director, Asociația poate participa la înființarea altor asociații şi fundații şi se poate afilia la federații sau confederații din țară sau din străinătate, având scopuri şi activități similare cu ale sale şi care nu contravin prezentului statut.

Capitolul 5 ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA şi CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secțiunea I ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art. 24 Organele asociației sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Art. 25 Conducerea activităților curente, între ședințele adunării generale, este asigurată de către consiliul director. Administrarea Asociației este asigurată de către președinte.

Art. 26 Controlul activităților şi finanțelor Asociației se efectuează de către cenzorul Asociației. Activitatea cenzorului este independentă de consiliul director şi de managementul Asociației. 

Art. 27  În realizarea scopului şi obiectului sau de activitate, Asociația poate avea servicii specializate, a căror funcționare şi organigramă se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de consiliul director.

Art. 28 Membrii consiliului director sunt personal răspunzători pentru propria lor conduită şi solidar răspunzători pentru acțiunile consiliului director, atât fată de terți, cât şi față de Asociație, pentru daunele provenite din culpa lor (prin înșelătorie, minciună, sau nepricepere).

Art. 29 Asociația poate fi reprezentată de către persoane mandatate prin numiri ale consiliului director în vederea îndeplinirii unor acte şi a unor fapte concrete sau în realizarea unor programe cu sub-contract.

Secțiunea II ADUNAREA GENERALĂ

Art. 30 Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților. Competența adunării generale  cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 31 Adunarea generală se întrunește o dată pe an. Data, ora, locul şi ordinea de zi vor fi anunțate în scris, tuturor membrilor adunării generale şi angajaților Asociației, de consiliul director, cu cel puțin două săptămâni înainte de data desfășurării adunării. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de către membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 32 Atunci când sunt de discutat probleme importante, se poate convoca o adunare generală extraordinară. Convocarea unei adunări generale extraordinare se face de către președinte, sau prin hotărârea consiliului director, sau la cererea scrisă şi motivată adresată consiliului director de cel puțin o treime din membrii asociați. Toți membrii adunării generale şi ai personalului trebuie anunțați cu cel puțin 2 săptămâni înainte, comunicându-li-se data, ora şi locul întrunirii.

Art. 33 Cvorumul necesar pentru desfășurarea adunării generale  (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 persoană (inclusiv persoanele reprezentate) la prima convocare, sau orice număr de persoane la a doua convocare. 

Art. 34 Toți membrii Asociației au drept de vot egal. 

Hotărârile sunt statutare daca sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoană din numărul celor prezenți sau reprezentați la Adunare.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală  sau care au votat împotrivă.

Votul poate fi exprimat în adunările generale şi prin poștă sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de secretariatul adunării generale şi confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare din membrii consiliului director, prin care un membru împuternicește alt membru al Asociației să exprime opțiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a adunării generale. De asemenea, votul poate fi exprimat și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

Membrul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 35 Hotărârile care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociației sau modificări ale actelor constitutive se adoptă cu majoritate de 2/3.

Secțiunea III CONSILIUL DIRECTOR

Art. 36 Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale  şi reprezintă Asociația în toate actele vieții sale juridice, conformându-se deciziilor adunării generale.

Art. 37 În exercitarea competenței sale, consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociației;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației;
c) propune adunării generale  înființarea sau dizolvarea şi lichidarea de: filiale, reprezentanțe şi reprezentanți ai Asociației, societăți comerciale sau unități economice anexă fără personalitate juridică, stabilindu-le activitățile, regulamentele de organizare şi de funcționare, respectiv statutele şi personalul de conducere;
d) stabilește structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale, ale personalului şi reprezentanților şi schema de personal a Asociației, a filialelor, reprezentanțelor, societăților comerciale şi a unităților economice anexă; stabilește, în urma consultării cu Directorul Executiv, condițiile de angajare, salariile personalului şi drepturile bănești ce urmează să fie plătite colaboratorilor;
e) inițiază programe noi, în concordanță cu scopul Asociației şi asigură resursele financiare pentru acestea;
f) consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociatei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociației sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 38 Consiliul director se compune din 5 membri desemnați de fondatori la momentul constituirii Asociației: președinte, 3 vicepreședinți şi un secretar general. Președintele consiliului director are calitatea de Președinte al Asociației. Sarcinile celorlalți membri ai consiliului director vor fi acelea asociate funcției respective şi vor fi stabilite pentru fiecare în parte de către consiliul director. Atunci când este necesar, consiliul director poate stabili responsabilități suplimentare sau poate transfera anumite responsabilități de la un membru la altul.

Art. 39 Numirea şi revocarea ulterioară a membrilor consiliului director se face prin hotărârea adunării generale, dintre membrii asociați.

Art. 40 Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani. În cazuri motivate un membru al consiliului director  poate renunța la mandat şi este responsabilitatea celorlalți membri ai consiliului director de a sesiza adunarea generală pentru a numi un alt membru al Asociației care să preia funcția vacantă până la expirarea mandatului.

Art. 41 Actele şi faptele membrilor consiliului director sunt actele şi faptele Asociației în măsura în care se încadrează în limita atribuțiilor stipulate în prezentul statut.

Art. 42 Consiliul se va întruni de câte ori este nevoie. Convocarea consiliului director se poate face de către președinte. În cazul în care un membru al consiliului director nu este prezent sau nu menține legătura, sau nu participă trimițându-și votul prin poștă, atunci ceilalți membri ai consiliului director vor convoca adunarea generală  pentru a alege un înlocuitor în consiliul director.

Art. 43 Ședințele consiliului director sunt statutare în prezența a cel puțin trei membri  sau dacă nu se obține acest cvorum minim, atunci când membrii cu drept de vot ai consiliului director care nu pot participa la o ședință își vor trimite votul şi comentariile lor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței prin poșta tradițională, poștă electronică, fax sau delegat. Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. În această situație, votul poate fi exprimat prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță,  iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri, inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 44 Hotărârile consiliului director se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenți, luând în considerare, dacă este cazul, şi voturile exprimate în termen prin corespondentă sau delegat. În acest caz, dacă numărul celor care votează pentru este egal cu cel al celor care votează împotrivă, președintele are puterea de a decide.

Art. 45 Membrul consiliului director interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal, sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, într-o chestiune supusă deciziei consiliului director, trebuie să declare acest lucru şi nu va putea lua parte la vot.

Art. 46 La întâlnirile consiliului director pot participa, fără drept de vot, şi alți membri ai Asociației. 

Art. 47 Membrii consiliului director cu funcții executive pot fi remunerați în limitele bugetului Asociației.

Secțiunea IV PREŞEDINTELE

Art. 48 Președintele consiliului director are funcție executivă şi reprezintă Asociația în relațiile cu terții aplicându-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare.

Art. 49 Președintele este propus, susținut şi ales prin vot secret de adunarea generală pentru un mandat de patru ani. După încetarea mandatului, Președintele primește de drept calitatea de Membru de Onoare al Asociației.

Art. 50 Președintele Asociației are următoarele atribuții: 
a) asigură conducerea operativă a Asociației între ședințele consiliului director;
b) convoacă şi prezidează lucrările adunările consiliului director;
c) aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
d) angajează şi concediază personalul plătit, fiind asistat de către consiliul director;
e) aproba cheltuielile curente, administrative, gospodărești şi de protocol;
f) se îngrijește de strângerea cotizațiilor şi ține evidența acestora;
g) propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil.

Secțiunea V   VICEPREŞEDINŢII

Art. 51 Vicepreședinții sunt propuși, susținuți şi aleși prin vot secret de adunarea generală  pentru un mandat de patru ani.

Art. 52 Vicepreședinții au următoarele atribuții:
a) participă activ la ședințele consiliului director;
b) propun programele şi strategia anuală pentru atingerea obiectivelor Asociației;
c) pun în practică programele adoptate de către consiliul director;
d) coordonează activitatea membrilor Asociației implicați în programe distincte;
e) redactează proiectul raportului anual;
f) sunt responsabili pentru strângerea de fonduri şi cu redactarea cererilor de finanțare.

Secțiunea VI  SECRETARUL GENERAL

Art. 53 Secretarul general este propus, susținut şi ales prin vot secret de adunarea generală  pentru un mandat de patru ani

Art. 54 Secretarul  general al Asociației are următoarele atribuții:
a) participă activ la ședințele consiliului director;
b) ține evidența membrilor Asociației şi înregistrează cererile de înscriere sau retragere din Asociație;
c) întocmește procesele verbale ale adunărilor generale;
d) elaborează şi supune aprobării consiliului director regulamentul de ordine interioară al serviciilor de specialitate şi atribuțiile personalului.

Secțiunea VII CENZORUL

Art. 55 Cenzorul este organul intern de control financiar al Asociației.  El este ales de către adunarea generală  pentru un mandat de patru ani.

Art. 56 Cenzorul are următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
b) întocmește rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală.

Art. 57 Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile şi este răspunzător pentru retragerea lui intempestivă şi pentru eventualele prejudicii aduse Asociației prin neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 58 Rapoartele cenzorului privind înscrierea în legalitate a activităților şi actelor Asociației trebuie prezentate şi sunt obligatorii pentru conducerea, managementul şi personalul acesteia.

Art. 59 Cenzorul are acces la toate documentele Asociației.

Secțiunea VIII MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 60 Activitatea Asociației poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acționează pentru realizarea obiectivelor Asociației. Poate deveni membru al Asociației orice persoană de buna credință interesată de astrologie, indiferent de naționalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiția să se conformeze statutului și codului etic al Asociației.

Art. 61 Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a) sa aleagă şi sa fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
b) sa propună măsuri de îmbunătățire a organizării şi activității Asociației şi a organelor sale de conducere;
c) sa participe cu drept de vot la adunările generale ale Asociației;
d) sa participe la manifestările organizate de Asociație.

Art. 62 Membrii Asociației au următoarele obligații:
a) de a respecta statutul Asociației şi hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia;
b) de a plăti cotizația la termen;
c) de a recunoaște și respecta codul etic al AAR.

Art. 63 Contribuțiile membrilor la activitatea şi scopul Asociației constau în sprijin financiar, material sau moral şi în participarea nemijlocită la realizarea programelor Asociației.

Art. 64 Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină acțiunile Asociației pot dobândi calitatea de membru şi după ce Asociația a fost fondata. 

Art. 65 Calitatea de membru se dobândește la cerere, cu avizul consiliului director și după achitarea taxei de înscriere în Asociație.

Art. 66 Condițiile de primire a noilor membri în Asociație:
a) să aibă capacitate de exercițiu deplină a drepturilor și obligațiilor civile sau capacitate de exercițiu restrânsă, cu acordul părinților sau, după caz, a tutorelui;
b) solicitanții trebuie sa recunoască statutul Asociației şi organele de conducere şi să fie dispuși să se implice ca membri activi dacă sunt solicitați;
c) să achite taxa de înscriere în Asociație și să plătească anual/semestrial cotizația stabilită de consiliul director;
d) să fie aspiranți, practicanți sau simpatizanți ai astrologiei;
e) să respecte codul etic al AAR;
f) să nu aibă antecedente penale, să nu fi fost condamnați pentru fapte prevăzute de legea penală;
g) să promoveze interviul susținut în fața comisiei formate din membri ai consiliului director.

Art. 67 Fiecare dintre fondatorii Asociației menționați în Actul Constitutiv inițial are calitatea de membru fondator. Această calitate nu se poate pierde şi nu se poate transmite. Membrii fondatori nu au obligativitatea de a plăti cotizația.

Art. 68 Pentru contribuții deosebite în sprijinul Asociației se poate acorda calitatea de Membru de Onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către consiliului director şi se acceptă de către cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizația şi nu pot transmite nimănui calitatea de membru de onoare.

Titlul de Președinte de Onoare și Vicepreședinte de Onoare se acordă de către adunarea generală Președintelui și Vicepreședintelui fondator al Asociației pentru merite deosebite în întemeierea, conducerea şi dezvoltarea Asociației.

Președintele de Onoare și Vicepreședintele de Onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizația şi nu pot transmite nimănui calitatea primită.

Președintele de Onoare și Vicepreședintele de Onoare pot fi implicați în activități de mediere, consiliere şi reprezentare în folosul Asociației și pot participa la ședințele consiliului director, în calitate de invitați, fără drept de vot.

Calitatea de Membru de Onoare, Președinte de Onoare și Vicepreședinte de Onoare se poate retrage de către adunarea generala pentru săvârșirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociației. 

Art. 69 Persoanele fizice sau juridice care plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală, dar din motive obiective, nu doresc ca Asociația să le utilizeze datele personale, primesc, din oficiu, calitatea de membru simpatizant. Membrii simpatizanți nu participă la Adunările Generale ale Asociației, nu pot face parte din organele de conducere ale acesteia și nu au drept de vot, conform dispozițiilor OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.276/27.11.2020.

Art. 70 Persoanele fizice sau juridice care din dorința de a sprijini dezvoltarea astrologiei consimt să plătească dublul cotizației obișnuite, vor primi la cerere statutul de membru binefăcător.

Art. 71 Calitatea de membru al Asociației se pierde:
a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin săvârșirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociației, așa cum reies ele din codul etic al AAR;
c) prin neachitarea cotizației în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia;
d) la cerere.

Pierderea calității de membru al Asociației prin excludere se hotărăște de către adunarea generală  cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenți sau reprezentați.
Consiliul director poate decide suspendarea calității de membru al Asociației până la întrunirea adunării generale  care va lua decizia finală.

Capitolul 6 GESTIUNEA ASOCIAŢIEI

Art. 72 Gestiunea Asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Gestiunea financiară se ține de personal calificat şi poate fi controlată de președinte, de membrii consiliului director sau de cenzorul Asociației.

Art. 73 Asociația poate avea conturi în lei sau în valută, în țară sau în străinătate, în condițiile legii.

Art. 74 Documentele bancare vor purta ștampila Asociației şi vor fi semnate de președinte sau de persoana împuternicită de acesta.

Art. 75 Filialele vor ține gestiune proprie şi vor avea conturi bancare, fiind preluate în gestiunea generală a Asociației prin balanțe de verificare transmise lunar la sediul central al Asociației.

Art. 76 Societățile comerciale şi unitățile economice anexă ale Asociației pot dispune de subconturi bancare, fiind incluse în gestiunea generală a Asociației. Veniturile realizate din activitățile comerciale ale acestora se vor impozita în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor pentru persoane juridice non-profit, urmând ca profiturile nete sa fie transferate în conturile Asociației şi destinate finanțării activităților prin care se realizează scopul Asociației. 

Capitolul 7 DISPOZIŢII FINALE

Art. 77 Dizolvarea şi lichidarea Asociației se poate face doar prin hotărârea Adunării generale  sau în situațiile prevăzute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociației se face atunci când 2\3 dintre membrii Asociației, prezenți la adunarea generală extraordinară, votează în favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociației sau prin poștă. Procedura de vot este votul secret.

Art. 78. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 69, prin care se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 79 În cazul dizolvării asociației, bunurile sunt la dispoziția Consiliului Director, care decide modul de distribuire, conform legii.

Art. 80  Modificările şi completările prezentului statut şi ale actului de constituire se pot face prin votul  exprimat în adunarea generală, cu majoritatea de 2\3. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociației sau prin posta. Procedura de vot este votul secret.

Art. 81 Prevederile prezentului statut sunt parte integrantă  a actului de constituire al Asociației şi se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislația în vigoare.

Președinte,
MIHAELA DICU