Cerere oficiala de inscriere in Asociatia Astrologilor din Romania

Revenire la pagina asociatiei

Cerere oficiala de inscriere in Asociatia Astrologilor din Romania

Pentru inscriere vă invităm să completaţi formularul de mai jos, după care vă rugăm să trimiteţi o copie după cartea de identitate sau paşaport la adresa "asociatie@aar.org.ro".

După completarea formularului veţi primi prin mail o copie a datelor cu care v-aţi înscris. În cazul în care nu aţi primit mesajul automat ca rezultat al completării formularului, ar putea fi una din următoarele situaţii: ori nu aţi scris corect adresa dumneavoastră de mail, ori mesajul nostru a ajuns în folderul Spam şi va trebui să căutaţi acolo.

Cererea dvs. urmează a fi analizată de către Consiliul Director al AAR, după care veţi fi invitat(ă) la o întâlnire pe Zoom. Mai apoi, decizia CD vă va fi comunicată pe adresa de email specificată în formular. Dacă cererea vă este aprobată, veţi fi îndrumat spre achitarea taxei de înscriere, în valoare de 150 lei/an.


Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Ora naşterii:
Locul naşterii
Judeţul naşterii

Adresa, contact
Localitatea de domiciliu: , judeţ: , ţara: , strada: , număr: , bloc: , scara: , etaj: , apartament:
CI/pasaport
seria , număr , eliberat de , la data
CNP
Telefon:
Email:

Ultima instituţie de învăţământ absolvită (numele liceului sau al facultăţii, dupa caz, localitatea):
, anul absolvirii:
Ocupaţia:
Locul de muncă (pentru întreprinzători particulari, numele firmei):
Pregătire astrologică (cursuri urmate, cu cine, participare la evenimente astrologice, experienţă practică, publicaţii etc.)
Nivel aproximativ de cunoştinţe astrologice:
începător, mediu, avansat
Membru AAR care va recomandă:

Prin prezenta solicit înscrierea ca membru în Asociaţia Astrologilor din România.

Declar că am citit Statutul AAR şi mă angajez să îl respect întocmai. De asemenea, înţeleg că AAR nu este o asociaţie profesională şi, din acest motiv, nu se poate angaja în apărarea drepturilor mele profesionale.

Declar că am citit Codul Etic al Astrologului şi mă angajez să-l respect întocmai.


Opţional

1. În ce mod doriţi şi puteţi să vă implicaţi în promovarea şi dezvoltarea astrologiei?

2. Ce aşteptări aveţi de la această asociaţie?

Cod de verificare
Pentru ca acest mesaj să fie valid, vă rugăm să adunaţi numerele 4, 5 şi 5.
Rezultatul îl scrieţi în casetă:
Protecţia datelor Prin completarea formularului de înscriere, declar că sunt de acord ca datele mele să intre în baza de date a Asociaţiei Astrologilor din România (denumită în continuare AAR) în scopuri administrative. Confirm faptul că toate informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete. Declar că sunt de acord în mod expres şi neechivoc ca AAR să prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul terţilor contractanţi în vederea prelucrării/furnizării de informaţii şi a derulării oricăror raporturi juridice existente între AAR şi subsemnatul. Cunosc prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta AAR prin intermediul secţiunii "Contact" din situl web. De asemenea, împuternicesc AAR să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Vă rugăm să verificaţi corectitudinea datelor introduse înainte de a trimite cererea.Extrase din Statut

Art.6 Asociatia Astrologilor din Romania are ca scop promovarea si dezvoltarea practicarii astrologiei intr-o maniera constructiva si responsabila. Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:
a) initierea si aplicarea unor metode specifice pentru promovarea astrologiei in societatea romaneasca.
b) dezvoltarea si perfectionarea astrologiei in tara noastra, atragerea si utilizarea oricaror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu.
c) promovarea pe plan international a realizarilor comunitatii astrologice romanesti.

Sectiunea I - ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.24 Organele asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art.25 Conducerea activitatilor curente, intre sedintele Adunarii generale , este asigurata de catre consiliul director. Administrarea Asociatiei este asigurata de catre presedinte

Sectiunea VIII - MEMBRII ASOCIATIEI

Art.60 Activitatea Asociaţiei poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană de buna credinţă interesată de astrologie, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze statutului și codului etic al Asociaţiei.

Art.61 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei
b) sa propuna masuri de imbunatatire a organizarii si activitatii Asociatiei si a organelor sale de conducere;
c) sa participe cu drept de vot la adunarile generale ale Asociatiei
d) sa participe la manifestarile organizate de Asociatie

Art.62 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) de a respecta statutul Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia
b) de a plati cotizatia la termen
c) de a recunoaște și respecta codul etic al AAR

Art.63 Contributiile membrilor la activitatea si scopul Asociatiei constau in sprijin financiar, material sau moral si in participarea nemijlocita la realizarea programelor Asociatiei.

Art.64 Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina actiunile Asociatiei pot dobandi calitatea de membru si dupa ce Asociatia a fost fondata.

Art.65 Calitatea de membru se dobandeste la cerere, cu avizul consiliului director.

Art.66 Conditiile de primire a noilor membrii in Asociatie:
a) să aibă capacitate de exercițiu deplină a drepturilor și obligațiilor civile sau capacitate de exercițiu restrânsă, cu acordul părinților sau, după caz, a tutorelui;
b) solicitanţii trebuie sa recunoască statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fie dispuşi să se implice ca membri activi dacă sunt solicitaţi;
c) să plătească anual/semestrial cotizaţia stabilită de consiliul director;
d) să fie aspiranţi, practicanţi sau simpatizanţi ai astrologiei;
e) să respecte codul etic al AAR;
f) să nu aibă antecedente penale, să nu fi fost condamnați pentru fapte prevăzute de legea penală;
g) să promoveze interviul sustinut în fața comisiei formate din membri ai consiliului director.

Art.71 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:
a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin săvârşirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei, așa cum reies ele din codul etic al AAR;
c) prin neachitarea cotizaţiei în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia;
d) la cerere.
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei prin excludere se hotărăşte de către adunarea generală  cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi sau reprezentaţi.
Consiliul director poate decide suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei până la întrunirea adunării generale care va lua decizia finală.